“T4k dapat hubungi kedut4an” – 200 R4kyat Malaysia di Pel4ntar Miny4k L4ut And4man Terk4ndas Lepas Tr4gedi R4mpasan Ku4sa Myanmar

Seperti yang ramai tahu, negara Myanmar kini sedang meng4lami kr!sis p0litik di mana satu r4mpasan ku4sa telah berl4ku di negara tersebut pada minggu lepas.

Susul4n daripada kej4dian tersebut, 200 r4kyat Malaysia yang bertug4s di pel4ntar miny4k Petr0nas di L4ut Andaman dipercayai terk4ndas semenjak tr4gedi ramp4san ku4sa berlaku, lap0r Astro AWANI.

Terpvtus hubvngan dengan d4ratan & bek4lan makanan h4mpir h4bis

Kesemua p3kerja berkenaan kini dil4porkan terpvtus hubvngan dengan d4ratan dan sedang meng4lami m4salah keh4bisan bek4lan makanan.

Lebih meny3dihkan, salah seorang p3kerja juga mend4kwa mereka tidak mend4pat sebarang m4klumat daripada Kedut4an Malaysia di Yangon ataupun m4jikan mereka.

Ada kawan-kawan yang sudah dih4ntar ke d4rat, tetapi tid4k ada kh4bar b3rita daripada mereka.

“Kami juga tid5k dapat hvbungi kedut4an,” katanya, mem3tik lap0ran akhbar Mingguan Malaysia.

Kebiasaannya, pengg4ntian petug4s di pel4ntar akan dil4kukan setiap 40 hari, namun diseb4bkan r4mpasan ku4sa oleh junt4  tent3radi neg4ra itu, mereka terp4ksa dikek4lkan kerana mas4lah vis4 dan C0VID 19.

Dalam pada itu, perkhidm4tan helik0pter yang digun4kan sebagai peng4ngkutan utama p3kerja pel4ntar miny4k juga terh4nti kerana did4kwa kini dik4wal oleh junt4 t3ntera.

Bek4lan makanan dan b4han 4pi bagi pel4ntar minyak itu juga difahamkan hanya boleh bert4han sehingga 11 Februari ini sahaja.

Petr0nas pastikan kesel4matan pek3rja pel4ntar miny4k

Petronas dalam satu keny4taan rasminya berkata, mereka sedang meningk4tkan us4ha bagi mem4stikan 155 p3kerja k0ntraktor di pel4ntar minyak Yetagun yang terletak di per4iran Myanmar dalam keadaan baik.

Syarik4t itu juga bek4rjasama r4pat dengan Kedut4an Besar Malaysia di Myanmar, Wisma Putra dan semua pih4k berku4sa yang berk4itan dalam mengvruskan perk4ra itu.

Kumpulan akantakan meng4wasi kesej4hteraan pek3rja yang terb4bit serta mem4stikan bek4lan b4rang kep3rluan terus mencvkupi termasuk makanan, air minuman dan b4han 4pi.

“Sementara itu, 36 p4kerja lain di bawah syarikat k0ntraktor yang dil4ntik serta dua kakit4ngan PETR0NAS sudah dib4wa ke h0tel berdekatan dengan sel4mat dan menj4lani ku4rantin C0VID-19.

“Kesel4matan dan kesej4hteraan mereka serta kelu4rga adalah keut4maan kami,” katanya.

Marilah kita d0akan kesel4matan mereka di sana. Risau juga kalau bek4rja di negara yang bergol4k ni.

Sumber: lobak merah

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*