(Video) Sekur4ng-kur4ngnya 6 Dilap0r M4ut Dalam N4has J4lan R4ya Lib4tkan 133 K3nderaan

Sekurang-kurangnya sembilan or4ng dilap0rkan m4ut manakala 65 kali c3dera dalam n4has j4lan r4ya pada pet4ng Khamis g4ra-g4ra ribvt s4lji di Dallas-Fort, Texas, menurut perkir4an CNN.

Sebanyak 133 buah k3nderaan di l3buhraya 35 West di Fort Worth telah terlib4t dalam kem4langan ters4but dan sekur4ng-kur4ngnya enam orang dil4porkan m4ut, menurut K3tua P0lis Fort Worth Neil Noakes.’


Nah4s itu adalah sal4h satu daripada kemal4ngan yang dil4porkan di k4wasan Dallas-Fort Worth dan Austin ek0ran cu4ca burvk pada Khamis.

Terdapat sekur4ng-kur4ngnya tiga kem4tian di Dallas dil4porkan yang berpunc4 daripada jal4n ber4is yang l!cin, menurut m4klumat kem4langan yang dih4ntar ke CNN oleh juruc4kap J4batan P0lis Dallas, Tamika Dameron.

Pih4k berku4sa dil4porkan b3lum lagi meng3nal p4sti m4ngsa yang terlib4t dalam nah4s di Dallas itu. Antara s4lah satu rak4man yang mem4parkan kem4langan di l4luan ters3but adalah seperti di bawah.

Sumber: CNN, siakap keli

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*