“Seti4nya Ist3ri Kepada Su4mi..,” Ist3ri C!um Kaki Arw4h Su4mi Bagaikan ‘Mint4 Ampun’ Sebelum Dik3bumikan

Kehil4ngan insan tersayang seperti p4sangan hidup p3rit untuk diterima oleh sesiapa pun. Su4mi atau ist3ri yang selama ini menjadi tempat berk0ngsi segalanya telah kemb4li ke p4ngkuan Tuhan, ti4da lagi di sisi untuk men3mani.

Seperti perk0ngsian oleh Facebook Sku4d Pengurvsan Jen4zah – SPJ Malaysia dan Un!t Kh4s Van Jen4zah mengenai kasih seorang ist3ri buat arw4h su4minya ketika pih4k mereka mengurvskan jen4zah berkenaan.

Menurut SPJ, w4nita yang menc!um w4jah arw4h su4minya berul4ng kali itu kemudian menc!um bah4gian kaki arw4h sambil berb!sik dan men4ngis seperti mem!nta ma4f buat kali ter4khir kepada arw4h.

Pihak SPJ yang h!ba memberitahu situ4si tersebut pertama kali berl4ku sep@njang mengurvskan ratusan jen4zah, men4ndakan k4sihnya ist3ri sehingga ke hvjung ny4wa su4mi.

Rakan G4bungan Ngo’s Pengurvsan Jen4zah Malaysia-UKVJ ( KLANG )

Perk0ngsian t3ntang kasih seorang ist3ri buat arw4h su4minya..

Sewaktu mengurvskan jen4zah dibilik w4kaf saya diberi pelu4ng untuk melihat bagaimana seti4nya seorang ist3ri kepada su4mi.

Si ist3ri berb!sik sambil men4ngis ter3sak esak sambil menc!um berulang kali w4jah arw4h su4minya.. Saya tidak mem4hami b4hasa yang digunakan oleh si ist3ri sewaktu berb!sik kepada arw4h..

Ini kerana mengikut dari bor4ng m4klumat yang ditulis oleh si ist3ri mereka ber4sal dari Kampung Gelam Gelam Semporna Sabah.. Dari apa yang saya tahu si ist3ri berbic4ra dengan menggun4kan bah4sa atau di4lek b4jau Sabah..

Selepas menc!um w4jah arw4h su4minya si ist3ri ber4lih kear4h bah4gian kaki.. Saya sangk4kan si ist3ri mahu memb3ri keb3naran kepada kami untuk menvtup wajah arw4h su4minya..

Tetapi sangk4an saya mel3set… Rupanya si ist3ri menc!um kaki arw4h su4minya sambil berb!sik sesu4tu dan men4ngis..

Sepanjang mengurvskan beratus jen4zah baru pertama kali saya melih4t situ4si tersebut berl4ku.. Ketika itu saya yakin si ist3ri sedang mem!nta 4mpun dan m4af dari arw4h su4minya..

Biarpun saya tidak mem4hami di4lek b4hasa yang digunakan saya yakin si ist3ri sedang memint4 m4af kepada arw4h.. Bila terlihat perbu4tan si ist3ri itu membu4tkan saya tering4t pada satu ayat..

“Syurg4 seorang ist3ri terletak dib4wah tel4pak kaki seorang su4mi”
Kelaku4n si ist3ri membuatkan saya terfikir.. K4sih s4yang si ist3ri kepada su4minya cukup s3tia sehingga ke hvjung ny4wa.. Hampir 10 minit situ4si tersebut berlaku.

Saya bersama yang lain hanya membi4rkan dan memb3ri ru4ng kepada si ist3ri berbuat demikian.. Kerana kami tahu itu adalah pelu4ng kali ter4khir untuk seorang ist3ri memint4 kepada su4minya

Untuk m4kluman pembaca.. M4klumat tentang kem4tian arw4h dis4lurkan kepada kami oleh seorang st4ff f0rensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang..

Katanya ada seorang per3mpuan yang juga ist3ri kepada satu jen4zah mem3rlukan b4ntuan pengvrusan jen4zah untuk arw4h su4minya.

St4ff f0rensik tersebut memberitahu si ist3ri tid4k mempunyai du!t untuk memb4yar k0s pengvrusan.. Lalu kami telah men4warkan diri untuk membantu pengvrusan jen4zah secara keseluruhan.

Jen4zah telah kami kebum!kan dit4nah perkvburan islam S3ksyen 21 Shah Alam.. Segala pengurvsan untuk Allahy4rham Zulbasir Bin Sulaiman kami gunakan dari t4bung pengvrusan jen4zah yang diinf4q oleh orang ramai.

Sumber: Sku4d Pengurvsan Jen4zah – SPJ Malaysia, Un!t Kh4s Van Jen4zah

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*