Terima M3sej Tr4nsaksi Pemb3lian Tel3kung Solat, Bila Dip3riksa ‘Kant0i’ Su4mi Cur4ng Dengan…

Seorang p3njual k0ngsi kis4h s3dih seorang w4nita yang kec3wa apabila mend4pat t4hu su4minya memb3li tel3kung sol4t untuk kek4sih h4ti Lebih meny3dihkan apabila su4minya k4ntoi menggun4kan ak4un b4nk mil!knya selepas dia men3rima m3sej daripada pih4k b4nk mem4klumkan trans4ksi berjaya dibu4t. Sudahlah cur4ng, gun4 duit ist3ri pula itu. Ger4m betul!


Kis4h jam 3 pagi semalam. Iman sh4re untuk peng4jaran bersama. Iman sh4re ini dengan i2in tu4n b4dan. Pu4n ini m0hon d0akan untuk dia. Keb3tulan semalam telef0n HQ Iman peg4ng sebab ada urus4n k3rja. Tib4-tib4 pukvl 3 pagi dapat m3sej dari pu4n ini. Mula-mula t4k nak l4yan sebab Iman memang dan p3nat sangat.

Tapi dia duduk call c4ll biasa dan call wh4tsapp pula jadi Iman terp4ksa r3ply. Kesi4n pulak kat dia, c4ll wh4tsapp memang Iman t4k j4wab sebab nanti Iman p3kak sorang-sorang deng4r t4k deng4r.

Penju4l ini m3nerima m3sej pada jam 3 pagi daripada seorang w4nita yang memint4 tol0ng untuk mem3riksa r3sit pemb4yaran yang dibu4t oleh su4minya.

R3sit ini st4ff Iman h4ntar kat wh4tsapp su4mi dia, jadi dari r3sit ini lah pu4n ini dapat t3lefon nombor HQ ((bah4sa kas4q dia.. l4ki t4k gun4 tu p4kai duit b!ni b3li tel3kung untukk sk4ndal 0ink 0inkk) isshhhh menyir4p kita yang dengar tu. Kalau Iman.. m4ti dah dua dua ek0r ni haha.

Bay4ngkan su4minya menggun4kan ak4un mil!knya untuk memb3li t3lekung s0lat namun terk4ntoi apabila dia men3rima mes3j dari pih4k b4nk mem4klumkan trans4ksi telah berj4ya dil4kukan.

Penju4l ini kemudian mem3riksa seg4la m4klumat yang dib3rikan oleh w5nita ini mem4ndangkan tr4nsaksi ini daripada ak4un w4nita tersebut dan dia berh4k tahu m4klumat. Menurut penju4l ini, sepatutnya m4klumat tid4k boleh dided4hkan kepada pelangg4n namun k3s ini berb3za kerana trans4ksi bay4ran daripada ak4un w4nita ini.

Lepas dah b4gi det4ils, Iman sangat terk3jut bila pu4n ni cakap su4mi dia b3li untuk kaw4n baik dia yang dia angg4p BFF sampai m4ti. S3dihnya t4k terungk4pp, j4ntung Iman l4ju semalam punya m4rah dan turut r4sa s3dih. T4k tahu nak g4mbarkan per4saan tu macam mana. Kenapa wvjud su4mi bod** macam ini ya? Kenapaaa..??? Allah.. kesi4nn sangat kat Puan ni.

Perk0ngsian itu sangat meng3jutkan penju4l terb4bit dan hanya m4mpu menyuruh w4nita ters3but s4bar dan ingat Allah Maha Adil. Tambahan pula, penju4l ters3but tid4k mahu perbu4lan itu dip4njangkan bimb4ng akan timbvl perk4ra lain.

Puan ni jump4 macam-macam bvkti su4minya bercint4 dengan BFF dia s3ndiri. Banyak r3sit r3sit bvkti lain jump4 dalam beg su4mi dia. T4k tahu iman nak rasa macam mana. H4ncur berkec4iii kec4ii hati ni. Kenapa lah PER4MPAS RUM4H T5NGGA ORANG? Pakai tel3kunggg kami ni, ishhh tak r3dha betul.. sump4h t4k r3dhaaaaa.

Dalam pada itu, penju4l ini turut sama men4ngis mengen4ngkan n4sib w4nita itu dan mem0hon m4af bagi pih4knya kerana tid4k dapat meny3kat pengh4ntaran ters3but kerana bungkus4n ters3but dalam pr0ses pengh4ntaran.

Sumber : Iman Raza,ohbulan

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*