N4k Pik4t H4ti Lel4ki, Pemud4 Nek4d ‘Berniq4b’ & Tingg4l Di Rum4h S3wa Per3mpuan

Seor4ng pemud4 dit4ngkap 0leh pih4k berku4sa ap4bila dia meny4mar sebagai s3orang w4nita berniq4b dan mengin4p di sebu4h rum4h s3wa kh4s untuk per3mpuan di K0ta Tern4te, Ind0nesia, lap0r Su4ra.Com.

Bagaiman4pun, penj3lasan yang dib3rikan 0leh pemud4 berusi4 21 t4hun itu s4ngat meng3jutkan ap4bila dia meng4kui berp4kaian sed3mikian d3mi memik4t h4ti j3jaka yang dimin4tinya.

Penyam4ran itu terb0ngkar pada 9 Februari l4lu set3lah p3nghuni l4in per4san se4kan-4kan ada sesu4tu yang tid4k k3na dengan ‘w4nita berniq4b’ berken4an.

Kecurig4an mereka 4khirnya terj4wab apabila mereka meng3kori pemud4 itu sehingg4 ke t3mpat tingg4lnya dan terny4ta, dia merup4kan seor4ng lel4ki.

Mal4h buk4n seh4ri du4 t4u dia tingg4l di rum4h s3wa per3mpuan itu, tet4pi sud4h du4 bul4n lam4nya. Aduh4i l4mbat juga n4k terb0ngkar!

Bol3h dik4takan n4sib p3muda itu ag4k b4ik kerana pih4k berku4sa s3mpat men4ngkapnya, seb3lum dia dis3rang oleh p3nghuni l4in.

H4sil si4satan pih4k p0lis, p3muda itu meng4ku menyuk4i lel4ki s3hingga s4nggup berniq4b kerana ing!n menc4ri ‘p4sangan kek4sih’ ses4ma j3nis.

Vid3o p3muda berken4an juga ada dik0ngsi men3rusi sebu4h p0rtal Ind0nesia mel4lui Inst4gram @jurnalisjunior.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by JURNALIS_JUNIOR (@jurnalisjunior)


Dalam vid3o p3ndek berken4an, p3muda itu mengen4kan niq4b dan mem4kai jub4h s3rba hit4m di s3luruh b4dan h4nya men4mpakkan m4ta sahaja s3perti se0rang muslim4h sej4ti.

Ap4bila dit4nya bag4imana dia b0leh hidvp deng4n per3mpuan-per3mpuan yang tingg4l serum4h deng4nnya? Ad4kah dia berkvmpul atau bers0sial d3ngan m3reka?

“J4rang sek4li, saya j4rang kelu4r k4mar, saya k3ncing di k4mar,” j4wab pemud4 berken4an.

Dal4m pada itu, pih4k berku4sa turut men3mui b4nyak b0tol yang b3risi 4ir k3ncing dalam bil!knya. S4h, dia j4rang k3luar dari bil!k kerana m4hu meng3lakkan dari r4hsianya terb0ngkar.

M3skipun yang d3mikian, p3muda itu tid4k dit4han dan h4nya di4rahkan menvlis sur4t keny4taan.

Mem3tik lap0ran m3dia Ind0nesia, itu buk4n k4li pert4ma p3muda berken4an mel4kukan tabi4t sed3mikian. M4lah, dia pern4h ‘berniq4b’ dan menc3roboh sebu4h asr4ma l4in pada t4hun 2020 lep4s.

Allahuu. Mac4m-m4cam k3s, s4nggup bu4t k3rja ‘gil4’ s4mpai dit4han. Sem0ga p3muda ters3but berub4h dan dib3rikan hid4yah!

Sumber: Instagram @jurnalisjunior, suara.com, penamalut.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*