Ibu Hid4p K4nser H4ti T4hap 3, Ab4ng Kur4ng Up4ya, An4k Mud4 Jadi Rid3r S4ra Kelu4rga

Di Faceb0ok, seorang p4kar m0tivasi yang dikenali sebagai Raja Shamri, berk0ngsi sebuah kis4h meng3nai tiga ber4nak yang hidvp dalam kesus4han di Pasir Mas Kelantan. L3bih meny3dihkan, p4sangan su4mi ist3ri ini sedang terl4ntar s4kit dan p3rlu menj4ga an4k mereka yang merupakan or4ng kel4inan up4ya (0KU).

Hari ini kita sukerel4wan The 3rd F0rce ser4mai empat orang , telah mengvnjungi satu kelu4rga asn4f disini. Kita tib4 l3bih kur4ng jam lima pet4ng atas m4klumat sahabat terd3kat yang mana merupakan seorang cikgu di sini. Ketib4an kami di s4mbut oleh an4k-an4k kelu4rga ini s3ndiri. Mohd Nawi bin Mohamad 80 tahun merupakan se0rang h4laqah , meng4jar di sur4u-sur4u sekit4r Pasir Mas, tet4pi sekarang ke4daan kesih4tannya am4t meny3dihkan kita s3mua. Buk4n sek4dar dir!nya sahaja, Mohd Nawi divji Allah lagi dengan peny4kit ist3ri ters4yang Kheriah bt Hj Ahmad 69 tahun. Kheriah di s3rang k4nser h4ti di t4hap 3, tid4k d4pat mengvruskan d!ri s3ndiri. L3bih meny3dihkan kita semua, p3rut Kheriah membvncit sep3rti orang meng4ndung.

Menurut Raja Shamri, sukarel4wan The 3rd Force s3mpat mengvnjungi kelu4rga Mohd Nawi, petang semalam. Mereka s3dih m3lihat kead4an kesih4tan Mohd Nawi dan ist3rinya, Kheriah yang menghid4p peny4kit k4nser h4ti tah4p 3. Tambah Raja Shamri, w4nita ters3but tid4k d4pat mengvruskan d!rinya s3ndiri. T4mbahan, p3rut w4nita itu ki4n membvncit. Sud4h j4tuh di timp4 t4ngga, pas4ngan ini divji lagi ap4bila Allah h4dirkan an4k syurg4 buat mer3ka iaitu Mohd Akmal Ehsan yang kini berusia 31 tahun. Mohd Akmal se0rang 0KU dan h4nya m4mpu terl4ntar, tid4k m4mpu mengvruskan d!ri s3ndiri dan h4nya m4mpu minum susu serta n3stum sahaja. Keada4n rum4h mereka juga s4ngat meny3dihkan.

Per4saan pilv dan s3bak turut dilu4hkan oleh Raja Shamri semasa melih4t ke4daan sekit4r rum4h keluarga ters3but. Mengul4s l3bih l4njut, an4k-an4k yang l4in tid4k p3rnah meng4baikan ay4h dan ibu m3reka t3tapi mereka turut k4is pagi m4kan pagi, k4is petang minum petang.

Mer3ka bertiga kini dij4ga oleh an4k lel4ki b0ngsu iaitu Nasaei. Demi k4sih s4yang dan tanggungj4wab pada ibub4pa tercint4 dan ab4ng 0ku ters4yang , Nasaei s4nggup tingg4l dik4mpung dan bek3rja sebagai runn3r mak4nan wal4upun pend4patan tid4k seb3rapa. Nasaei r3la w4laupun bilik tidurnya h4nya berl4ntaikan t4nah dan h4nya ditutvpi dengan tik4r g3tah s4haja. Semua itu tid4k penting , yang penting adalah kew4jipan pada orang tu4nya. Pada p4ndangan kita mereka bertiga p3rlukan k3rusi r0da, t4ndas yang s3mpurna dan l4ntai rum4h yang p3rlu dituk4rkan dengan seg3ra. Tid4k ketingg4lan at4p rum4h yang p3rlu kita s4mua perb4iki dengan menuk4rkanya. InsyaAllah, kita s3mua kelu4rga besar thirdf0rce b4ntu ya

Semasa kita s4mpai tadi , Mak Cik kheriah ber4da didalam ker3ta , hend4k dib4wa kerum4h an4k per3mpuannya kerana ke4daan t4ndas yang sang4t tid4k s3suai dengan dir!nya di sini. An4k per3mpuannya juga hidvp s3rba sed3rhana di t3mpat lain. Kead4an Mak Cik kheriah yang p3rlu didvkung untuk ket4ndas am4t tid4k s3lesa dimana bila didvkung dirinya akan kes4kitan. K4nser tahap 3 yang m4kin mer3bak ini p4stinya uji4n yang s4ngat b3sar dan maha h3bat.

Jelas Raja Shamri, Jab4tan Keb4jikan Masy4rakat telah memb3rikan b4ntuan seb4nyak RM300 sebul4n kepada Mohd Akmal dan b4ntuan tersébut s3dikit seb4nyak telah mering4nkan b3ban kelu4rga ini. Uj4rnya lagi, m3reka turut memb3ri sumb4ngan b4ntuan awal dari Yayasan Raja Shamri h4sil sumb4ngan masy4rakat semua. Mereka turut memb3ri bar4ngan k3perluan seperti l4mpin p4kai bu4ng, susu, nestum dan bar4ngan d4pur buat kelu4rga tersebut.

Sumber: Raja Shamri

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*