Berpur@-Pur@ Jad1 M@ngsa R@gut, N@k Tump@ng ‘Ber3hat’, Takt1k L1cik Wanita Ini Terb0ngkar B1la P0lis…

Jen4yah cur1 k3nderaan term4suk mot0sikal m4hupun k3reta ser1ng berl4ku dan terd4pat pelb4gai h3lah yang digun4kan s1 pencur1. Dalam t1dak s3dar, sud4h b4nyak ind1vidu yang menj4di m4ngsa t4npa meng1ra us1a.

P3ngguna Faceb0ok iaitu Nurul Yusnafamieza berk0ngsi peng4laman did4tangi seorang wanita ke rumahnya ket1ka w4ktu m4lam. Difah4mkan wanita tersebut ‘berpur4-pur4’ k3na r4gut dan meng4du b4dannya s4kit. N4mun, setelah pih4k p0lis d4tang, ini yang berl4ku…

Kej4dian diperc4yai berl4ku di sebuah ked1aman kelu4rga Nurul Yusnafamieza yang terl3tak di Kampung Bunga Emas, Perlis. Kej4dian tersebut berl4ku k1ra-k1ra pada jam 11.00 m4lam apab1la mvncul seorang wanita d4tang ke rumahnya dan meng3tuk p1ntu d4pur. Wanita tersebut turvt mem1nta iz1n untuk tump4ng berehat sbentar.

Menurut Nurul Yusnafamieza, Lebih kur4ng pvkul 11 malam, ada seorang perempuan mai k3tuk p1ntu d4pur. Dia bagit4u nak tump4ng dvduk s3bab s4kit. Cer1tanya dia k3na r4gut, k3na pvkul di kepala. Abah cuma buk4 p1ntu sl1ding (t4k buk4 gr1ll, so dia masih kat lu4r) dan bag1tau nak c4ll p0lis.

Dia d4tang dengan moto dari Sempering nak ke k3dai m4kan di Sanglang. Mak aii… j4uh benor. Ter1ngin tomyam di Sanglang katanya. Tak s3mpat s4mpai k3dai m4kan k3na r4gut. On the way nak b4lik s4kit t4k t4han s3bab tu st0p kat rumah abah.

B1la p0lis s4mpai, ch3ck moto dia, se4t l3kang, n0 pl4te t4k ada. P0lis t4nya, katanya moto tu j4tuh semua tu j4di m4sa k3na r4gut. Tapi mot0 t4k ada k3san j4tuh, c4lar, dia pun t4k ada k3san m4cam k3na r4gut.

Difah4mkan, tu4n rum4h s3gera men3lefon p1hak p0lis berd3katan dan melap0rkan meng3nai wanita yang k0nonnya j4di m4ngsa r4gut itu. Setelah dis1asat, wanita berk3naan did4pati mempuny4i rek0d jen4yah seb3lum ini term4suk k3s cur1 k3nderaan dan k3s d4dah. Malah, wanita berk3naan juga b4ru sah4ja dib3baskan dari p3njara.

Last sekali p0lis angkvt ke b4lai sekali dengan m0to tu. Sem4kan di b4lai, perempuan ni pern4h ada 1 k3s cur1 k3reta dan 3 k3s d4dah.

Then peg4wai peny1asat pula mai amb1l stat3ment abah. K3s cur1 kereta itu p3rnah v1ral seb4lum ini. Ada 2 r4kan sub4hat (lel4ki). M4sa peg4wai peny1asat s4mpai rumah leb1h kur4ng pvkul 2 pagi, ada lelaki t3ngah berj4lan-j4lan d3pan rumah samb1l p3gang s0mething m4cam k4yu (t4k pasti rak4n sub4hat atau t4k).

C4ra k3s cur1 k3reta sebelum ini s4ma m4cam dia mai semalam. Bag1tau s4kit k3na r4gut, m1nta tump4ng t1dur. Esoknya dia lar1kan kereta tu4n rum4h. Perempuan ini b4ru saja k3luar p3njara. P0lis sy4k nak bu4t b4lik m4cam k3s l4ma.

Or4ng r4mai din4sihatkan supaya leb1h berh4ti-h4ti dan j4ngan terl4lu perc4ya kepada 0rang yang t1dak dik3nali. Khu4tir sek1ranya anda pula j4di m4ngsa jen4yah cur1 k3nderaan sep3rti ini. S3gera lap0rkan kepada p1hak p0lis j1ka berd3pan dengan situ4si yang khu4tir sed3mikian.

SUMBER 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*