Hasil 5 Tahun Menyimpan, Nenek Pengutip Sampah Sedekah RM 3ribu Untuk Qurban Tahun Ini Undang Sebak Netizen

Ji.ka ki.ta merasa kehi.dupan menghi.mpi.t ki.ta, ki.sah i.ni. mampu menyedarkan ki.ta dari. lamunan i.tu. Walaupun serba kekurangan nenek berusi.a i.ni. sanggup mendermakan wangnya untuk kegembi.raan orang lai.n. Pengorbanan seorang warga emas yang berusi.a lebi.h dari. 60 tahun i.ni. membuatkan semua orang terkejut. i.ni. merupakan ki.sah seorang warga emas bernama Sahnun yang menetap di. Mataram Lombok i.ndonesi.a.

Selai.n i.tu, warga emas i.ni. bekerja sebagai. pemungut sampah seti.ap hari. untuk meneruskan kelangsungan hi.dupnya. Walaupun telah berusi.a lebi.h dari. 60 tahun, beli.au gi.gi.h bekerja menguti.p botol-botol untuk di.jual sejauh 3 ki.lometer. Beli.au yang sanggup berjalan sehi.ngga 3 ki.lometer ji.ka hasi.lnya pada hari. i.tu ti.dak mencukupi..

Beli.au yang gi.gi.h keluar mencari. rezeki. seti.ap hari. seri.ng menumpang ti.dur dan menyara kehi.dupan dengan menjual hasi.l kuti.pannya. Apa yang menari.k adalah beli.au menyumbangkan wang sejumlah 10 juta Rupi.ah (~RM3,000) kepada masji.d untuk i.badah korban menjelang Hari. Raya Ai.di.ladha ti.dak lama lagi..

Menurut waki.l dari. Masji.d berkenaan, dengan dui.t sumbangan dari. nenek Sahnun bolehlah mereka membeli. seekor lembu sai.z sederhana untuk Qurban tahun i.ni.. Pi.hak masji.d juga terkejut apabi.la meneri.ma sumbangan dari. nenek Sahnun yang merupakan satu jumlah wang yang banyak.

Mereka seakan ti.dak percaya nenek Sahnun begi.tu bermurah hati. mendermakan dui.tnya untuk masyarakat di.si.tu. Keti.ka di.temuramah, nenek Sahnun juga ti.dak i.ngat bi.la di.a mula menyi.mpan dui.t i.tu dan hanya mengi.ngati. beli.au telah lama melakukannya. Bi.arpun seri.ng berpakai.an lu suh, namun si.fat nenek Sahnun yang jujur dan i.khlas i.ni. patut ki.ta contohi.. Ki.sah i.ni. patut di.jadi.kan teladan dan i.nspi.rasi. kepada semua. Semoga i.a mendatangkan manfaat dan kebai.kan kepada semua.

Sumber: majalah-harian.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*